Уведомление за Поверителност за Кандидати за Работа в АЙ ТРЪКС ЕАД

Като юридическо лице, което наема служители по трудово  правоотношение след провеждане на избор измежду подадени кандидатури, АЙ ТРЪКС ЕАД, („ние“, „нас“, Дружествата в АЙ ТРЪКС ЕАД“) сме администратор на лични данни, които обработваме във връзка с участието Ви в нашите процедури по избор и назначаване на нови служители. Ние осигуряваме законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на Вашите лични данни в съответствие с принципите и правилата за защита на лични данни. Настоящото Уведомление обяснява как събираме, използваме и предаваме лични данни на кандидатите за работа при нас.

Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД), с което бихте могли да се свържете, ако имате въпроси, отнасящи се до защитата на личните данни или упражняването на Вашите права:служебен адрес: гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ №51, имейл: office@itrucks.bg , телефон: 003592 97 67 196;

Моля, да отделите време, за да се запознаете с настоящото Уведомление за поверителност. За бъдещи промени и актуализация на Уведомлението за поверителност, бихте могли да следите на нашия уебсайт: www.itrucks.bg.

Какви лични данни събираме?

Ние събираме информация за Вас, която Вие лично ни предоставяте, кандидатствайки за заемане на работно място в нашето Дружество, както следва:

  • Ваши биографични данни – три имена, дата на раждане, предишна трудова дейност; автобиографии, трудови характеристики, референции;
  • Информация за контакт – адрес, телефон, имейл;
  • Вашата идентификация – снимка, само в случай, че сте предоставили такава;

На какви основания събираме Ваши лични данни?

Ние обработваме лични данни, които са необходими за сключване и изпълнение на трудов договор. Предоставянето на лични данни от Вас в отговор на обява за работа, публикувана на нашия уебсайт или в електронен портал за кандидати за работа, е с доброволен характер. Гарантираме, че личната Ви информация ще бъде обработвана законосъобразно и при зачитане на Вашите интереси и основните Ви права и свободи.

За какво използваме Вашите лични данни?

Събраната информация за Вас използваме за подбиране на кандидати за работа и сключване на трудови договори с избраните кандидати.

Предаване на лични данни в България

Събраните лични данни от кандидати за работа не се споделят с трети лица извън структурата на АЙ ТРЪКС ЕАД, освен с трети лица, предоставящи услуги по договор на Дружеството – услуги за обучение, доставчици на ИТ поддръжка на хардуер, хостинг или уебсайта на Дружеството.

Предаване на лични данни извън България

Ние не предаваме Вашите лични данни на други лица в друга държава членка или на трета държава или на международни организации извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Колко време съхраняваме вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани до 6 /шест/ месеца от приключване на процеса на избор и назначаване на подходящ кандидат на съответното работно място, освен ако не сте изразили изричното си съгласие да съхраняваме и обработваме данните ви за по-дълъг период, в който да преценим дали кандидатурата Ви е подходяща за друга свободна длъжност, за която да Ви отправим предложение и поканим на събеседване.

Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

При оттегляне на съгласието или при изтичане на срока му ние незабавно ще заличим личните Ви данни.

Какви са Вашите права?

Във връзка с Вашите лични данни, имате следните права:

  1. Право на достъп до личните данни, свързани с Вас – можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме;
  2. Правото да поискате коригиране на непълни или неточни лични данни, свързани с Вас;
  3. Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
  4. Правото да поискате заличаване на личните данни свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“);
  5. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат в широко използван, структуриран и пригоден за машинно четене формат PDF, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“);
  6. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата Ви oт незаконосъобразно обработване на личните Ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592).